Warszawiacy olśnieni nowym pokazem w Multimedialnym Parku Fontann

Regulamin

Regulamin bezpieczeństwa

Pokazu Fontann – Widowiska Multimedialnego

(prezentowanego na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie)

 

Stołeczna Estrada jako podmiot przygotowujący i prezentujący Multimedialne Widowisko wraz z pokazem fontann znajdujących się na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie stosując postanowienia Regulaminu korzystania ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie oraz nieruchomości bezpośrednio przyległych, wprowadzonego uchwałą nr XXI/406/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25.08.2011 r., wprowadza regulamin bezpieczeństwa Multimedialnego Widowiska – Pokazu Fontann w czasie jego prezentacji w wyznaczone dni w terminie od 1 maja do 30 września 2016 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie w czasie Multimedialnego Widowiska – Pokazu Fontann zwanego dalej Pokazem.
 2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa widzów poprzez określenie zasad zachowania się osób uczestniczących w zdarzeniu Multimedialnego Widowiska – Pokazu Fontann.
 3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na Pokazie w czasie jego trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Prawa i obowiązki uczestników Pokazu

 1. Wstęp na teren Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie jest  bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom Pokazu.
 2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy Pokazu są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników Pokazu, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu korzystania ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie z dnia 25.08.2011 r. oraz niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnikom Pokazu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 5. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej.
 6. Uczestnicy Pokazu przyjmują do wiadomości, że przebywanie na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie podczas Pokazu równoznaczne jest z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku oraz jego rozpowszechnianie w związku z Pokazem.

 

 

III. Zasady organizacyjne i porządkowe

 1. Stołeczna Estrada odpowiedzialna jest za stan urządzeń wykorzystywanych do celów Pokazu i bezpieczeństwo z tym związane.
 2. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w Pokazie odpowiada między innymi Stołeczna Estrada, zapewniając na czas Pokazu:

- służby porządkowe,

- wyposażenie służb porządkowych w podręczny sprzęt gaśniczy oraz przeszkolenie w zakresie zasad użycia tego sprzętu i sposobu alarmowania straży pożarnej i służby medycznej.

 1. Służby porządkowe będą oznakowane oraz wyposażone w sprzęt radiowy do wzajemnej komunikacji.
 2. Służby porządkowe uprawnione będą do:

- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem korzystania z terenu Rady Miasta Stołecznego Warszawy bądź niniejszym regulaminem, a w przypadku nie wykonywania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia pokazu.

 1. Służby porządkowe zobowiązane są do:

- niezwłocznego reagowania na wszelkie stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego zachowania uczestników Pokazu oraz powiadamianie o tego rodzaju incydentach dowódcę patrolu Policji lub Straży Miejskiej wydelegowanych na czas Pokazu do zabezpieczenia terenu Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie oraz regionu przyległego,

- stałego utrzymywania łączności radiowej z wolontariuszami medycznymi delegowanymi przez Urząd m.st. Warszawy i niezwłocznego reagowania w przypadku konieczności udzielenia uczestnikom Pokazu pomocy medycznej,

- alarmowania stosownych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny w sytuacjach tego wymagających.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej www.estrada.com.pl

- w siedzibie Stołecznej Estrady

- na tablicach informacyjnych na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie

 1. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej  Stołecznej Estrady.